Informace pro cizince o školství – vietnamský a ukrajinský jazyk

Thông tin tuyển sinh vào các trường tiểu học, trung học cơ sở và mẫu giáo ở Prague 11

Trường tiểu học, trung học cơ sở

Đi học bắt buộc là gì?

Việc đi học bắt buộc bắt đầu vào đầu năm học sau ngày trẻ tròn sáu tuổi, trừ khi được hoãn. Tổng quan về các trường được công bố tại: https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/zakladni-skoly/zakladni-skoly-prehled.html .

Nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật (cha mẹ)

Người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm đăng ký cho con đi học trong khoảng thời gian từ ngày 01/04 đến ngày 30/04 của năm mà trẻ em bắt đầu có nghĩa vụ đi học. Người đại diện theo pháp luật nộp đơn xin đăng ký tuyển sinh cho trường tiểu học trên địa bàn theo nơi thường trú của trẻ. Người đại diện theo pháp luật cũng có thể chọn trường tiểu học khác tuyến. Các tuyến được quy định theo Thông tư về khu học chánh của các trường tiểu học – khu liên quan đến quận Prague 11 được công bố tại: https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/zakladni-skoly/spadove-oblasti-zakladnich-skol.html.

Lúc đến tham gia tuyển sinh vào trường tiểu học, cần mang theo (hoặc chuyển đến bằng cách có thể chứng minh khác) đơn xin đăng ký tuyển sinh đã điền đầy đủ thông tin có chữ ký của những người đại diện theo pháp luật (trên trang web của từng trường), giấy khai sinh của trẻ để kiểm tra và thẻ cư trú.

Kèm theo đơn xin tuyển sinh cần nộp những tài liệu sau:

khuyến nghị của cơ sở tư vấn học đường – (Trung tâm tư vấn giáo dục và tâm lý, Trung tâm giáo dục đặc biệt)
khuyến nghị của bác sĩ chuyên khoa hoặc nhà tâm lý học lâm sàng.
Trong trường hợp hoãn học, có thể sử dụng các lớp dự bị tại trường tiểu học Ke Kateřinkám, TTH Květnového štěstí, TTH và TMG Chodov, TMG Mikulova và TTH Pošepného nám.

Trong trường hợp chuyển đến trong năm học, người đại diện theo pháp luật của trẻ liên hệ với hiệu trưởng của trường tiểu học theo tuyến (cũng có thể chọn trường tiểu học khác tuyến) và thoả thuận về việc nhận trẻ vào trường.

Thông tin tuyển sinh cũng có thể tìm được trên trang web của Quận Prague 11: https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/ và tại văn Phòng giáo dục của Uỷ ban Quận Prague 11: vlckovaL@praha11.cz

Trường mẫu giáo

Giáo dục mầm non là gì?

Giáo dục mầm non dành cho trẻ em thường từ 3 đến 6 tuổi. Giáo dục mầm non bắt buộc bắt đầu vào đầu năm học sau ngày trẻ tròn năm tuổi. Tổng quan về các trường được công bố tại: https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/materske-skoly/materske-skoly-prehled.html.

Điều kiện để trẻ được nhập học là đã tiêm phòng đầy đủ theo quy định. Điều kiện này không áp dụng cho trẻ đăng ký giáo dục mầm non bắt buộc.

Đăng ký tuyển sinh vào trường mẫu giáo và thủ tục xét duyệt nhập học.

Việc tuyển sinh được thực hiện từ ngày 2/5 đến ngày 16/5. Ngày và địa điểm ghi danh do hiệu trưởng trường mẫu giáo ấn định và được công bố theo cách thức tại nơi thông thường.

Người đại diện theo pháp luật của trẻ có hộ khẩu thường trú tại quận Prague 11 có thể chọn bất kỳ trường mẫu giáo nào ở quận Prague 11 và có thể nộp đơn cho nhiều trường mẫu giáo.

Trong lúc nộp hồ sơ và trong quá trình tố tụng hành chính, nhân viên có trách nhiệm của trường mẫu giáo có quyền yêu cầu giấy khai sinh của trẻ em, chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật, giấy tờ chứng minh nơi thường trú của trẻ (nếu khác với hộ khẩu thường trú của người đại diện theo pháp luật). Người đại diện theo pháp luật nộp giấy chứng nhận của bác sĩ cùng với đơn xin tuyển sinh.

Hiệu trưởng chấp nhận đơn và quyết định nhận hay không nhận trẻ vào trường mẫu giáo theo các tiêu chí và chỉ tiêu đã được đặt ra của trường. Các điều kiện nhập học khác được Hiệu trưởng trường mẫu giáo quy định trong tiêu chí dành cho việc nhận trẻ, đồng thời công bố số lượng học sinh sẽ nhận vào trường và thông tin cụ thể, chi tiết hơn.

Trong trường hợp chuyển đến trong năm học, người đại diện theo pháp luật của trẻ liên hệ với hiệu trưởng của trường mẫu giáo, hiệu trưởng quyết định về việc nhận trẻ theo chỉ tiêu của trường mẫu giáo.

Thông tin tuyển sinh cũng có thể tìm được trên trang web của Quận Prague 11: https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/ và tại văn Phòng giáo dục của Uỷ ban Quận Prague 11: ondrakovaT@praha11.cz

———————————————————————————————————————-

Інформація щодо зарахування дітей до початкових шкіл і дитячих садків у Празі 11

Початкові школи

Що таке обов’язкова шкільна освіта?

Обов’язкова шкільна освіта починається з початку учбового року, який слідує після дня, коли дитина досягла віку шести років, якщо їй не було дозволено відстрочення. Список шкіл вказаний на: https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/zakladni-skoly/zakladni-skoly-prehled.html .

Обов’язки законного представника (батько – мати)

Законний представник повинен подати заяву про зарахування дитини до школи в терміні від 1 квітня до 30 квітня календарного року, в якому дитина повинна почати відвідувати школу.

Законний представник подасть заяву до початкової школи в районі постійного проживання дитини. Законний представник може вибрати іншу школу, яка знаходиться в іншому районі. Райони, до яких відносяться школи, визначені в постанові про шкільні округи початкових шкіл – частина, що стосується міської частини Прага 11 опублікована на: https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/zakladni-skoly/spadove-oblasti-zakladnich-skol.html.

Для запису в початкову школу потрібно принести (або іншим способом доказово доставити) заповнену заяву про прийом з власноручними підписами законних представників (формуляр заяви розміщений на сайтах окремих шкіл), свідоцтво про народження дитяти для ознайомлення і документ, який підтверджує факт постійного проживання.

До заяви про відстрочення обов’язкової шкільної освіти мають бути передані наступні документи:

рекомендація відповідної шкільної консультаційної установи: освітньої – психологічної консультації (PPP) або центру спеціальної освіти (SPC)
рекомендацію лікаря – фахівця або клінічного психолога.
У разі відстрочення відвідин школи можна скористатися послугами підготовчих класів в Початковій школі на вул. Ке Катержинкам, Початковій школі на вул. Квітневого вітєзстві, Початковій школі і дитячому садочку Ходов, Початковій школі на вул. Микулова і Початковій школі на площі Пошепнего.

У разі переїзду впродовж навчального року законний представник дитини зв’яжеться з директором початкової школи, яка обслуговує територію, де постійно проживає дитина, (може вибрати іншу початкову школу) і домовиться про зарахування дитини до школи.

Інформацію про прийом також можна знайти на сайті адміністрації міської частини Прага 11: https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/ і на сайті Департаменту освіти адміністрації міської частини Прага 11: vlckovaL@praha11.cz

Дитячі садки

Що таке дошкільна освіта?

Дошкільна освіта призначена зазвичай для дітей у віці від 3 до 6 років. Обов’язкові відвідини дошкільної освітньої установи починаються з початку навчального року, який слідує після дня, коли дитині виповниться п’ять років. Список дитячих садів опублікований тут: https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/materske-skoly/materske-skoly-prehled.html.

Умовою для прийому дитини є наявність у дитини всіх встановлених регулярних щеплень. Ця умова не поширюється на дитину, яка зараховується на обов’язкову дошкільну освіту.

Запис в дитячий садок і процедура зарахування

Запис проводиться в терміні від 2 травня до 16 травня. Термін і місце запису встановлює директор дитячого садка і опубліковує його способом, звичним для даного місця.

Законний представник дитини з постійним проживанням на території міської частини Прага 11 може вибрати будь-який дитячий садок в районі Прага 11 і може подати заяву в декілька дитячих садків.

При поданні заяви і протягом процедури прийому відповідальний працівник дитячого садка має право зажадати свідоцтво про народження дитини, цивільний паспорт його законного представника, підтвердження місця постійного проживання дитини (у випадку, якщо воно відрізняється від місця постійного проживання законних представників). Законний представник разом із заявою пред’являє і довідку від лікаря.

Директор школи прийме заяву і згідно зі встановленими критеріями і наявністю вільних місць прийме рішення про прийом або відмову в прийомі дитини в дитячий садок. Подальші умови для прийому встановлює директор дитячого садка згідно з критеріями прийому дітей, публікує інформацію про кількість вільних місць в дитячому садку для прийому, а також конкретну детальнішу інформацію

У разі переїзду впродовж шкільного року законний представник дитини зв’яжеться з директором дитячого садка і домовиться про прийом дитини до дитячого садка за наявності вільних місць.

Інформацію про прийом також можна знайти на сайті адміністрації міської частини Прага 11: https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/ і на сайті Департаменту освіти адміністрації міської частини Прага 11: ondrakovaT@praha11.cz