Školní řád

 1. IDENTIFIKACE ŠKOLY

Mateřská škola Vejvanovského 1610/1, Praha 4 – Háje, PSČ 149 00

Příspěvková organizace

tel.: 272 916 080

e-mail: reditelka.msvejvanovskeho@email.cz

Zřizovatel školy: Úřad městské části Praha 11

IČO školy: 63833361

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Ředitelka Mateřské školy, Praha 4, Vejvanovského 1610, vydává školní řád zpracovaný v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a vyhláškou MŠMT ČR č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání upřesňuje vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

 

 1. ZÁKLADNÍ CÍLE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „vyhláška o MŠ“), v platném znění.

Mateřská škola:

 • podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém i tělesném vývoji
 • podílí se na osvojování základních pravidel chování
 • podporuje získávání základních životních hodnot
 • vytváří základní předpoklady pro pokračování vzdělání
 • napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do školy
 • vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí
 • za podpory odborných pracovišť poskytuje pedagogickou péči dětem se specifickými vzdělávacími potřebami

Cíle předškolního vzdělávání v mateřské škole jsou zpracovány ve školním vzdělávacím programu nazvaném „Školní rok je věneček ze všech našich kytiček“.

 

 1. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

4.1 PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 1. Dítě do mateřské školy přijímá ve správním řízení ředitelka školy na základě žádosti jeho zákonných zástupců, v souladu s příslušnými právními předpisy a podle předem zveřejněných kritérií. Zápis do mateřské školy se koná vždy v době od 2. – 16. května pro následující školní rok.
 2. Přijímány jsou děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, při odkladu školní docházky do sedmi let.
 3. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání, pokud ještě nedochází do mateřské školy.
 4. Do mateřské školy zřízené obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu v obci, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.
 5. Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte podle předem stanovených kritérií.
 6. Ředitelka mateřské školy je oprávněna stanovit dítěti v odůvodněných případech maximálně tříměsíční zkušební dobu k ověření jeho emoční připravenosti a schopnosti přizpůsobit se podmínkám mateřské školy.
 7. K předškolnímu vzdělávání může být dítě přijato v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy.
 8. Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání musí zákonný zástupce předložit tyto doklady:

–       žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v určeném termínu

–       evidenční list potvrzený pediatrem a podepsaný zákonným zástupcem

–       potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad,
že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci –
netýká se dětí s povinnou předškolní docházkou

–       rodný list a občanský průkaz

 1. Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon).
 1. Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí si rodiče vyzvednou osobně u ředitelky školy. Rodiče se proti rozhodnutí mohou odvolat prostřednictvím ředitelky mateřské školy k MHMP.

 

4.2.  UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE

 1. Ředitelka může ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím písemném oznámení:

–       dítě bez omluvy po dobu delší než dva týdny nenavštěvuje mateřskou školu

–       zákonný zástupce opakovaně narušuje provoz školy a jednání k nápravě byla neúspěšná

–       zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo úplatu za školní
stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady (Zákon
561/2004 Sb., Školský zákon §35, odst. 1d)

–       ukončení doporučí v průběhu tří měsíční zkušební doby lékař nebo školské poradenské
zařízení

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné

Docházku dítěte může kdykoli ukončit zákonný zástupce dítěte bez udání důvodu písemným oznámením do rukou ředitelky školy.

 

 1. POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
 1. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na děti od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku, až do zahájení povinné školní docházky. Týká se všech dětí se státním občanstvím ČR a EU, které na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Tato povinnost platí i pro děti se státní příslušností státu mimo EU oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně déle než 90 dnů a pro účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
 1. Povinné předškolní vzdělávání je poskytováno bezúplatně.
 2. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech v době od 8:15 – 12:15, kromě dnů prázdnin na základních školách, čímž není dotčeno právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu jejího provozu.
 3. Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (KHS nebo MZd ) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než polovině dětí alespoň jedné třídy.

Distanční vzdělávání přesně definuje §184 a Školského zákona. Mateřská škola poskytuje distanční výuku pouze pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Distanční vzdělávání je pro tyto děti povinné. Bude-li dítě nemocné nebo se nebude moci distančního vzdělávání účastnit, je rodič povinen dítě řádně omluvit. Viz Školní řád Omlouvání dětí. Po znovuotevření školy, rodič zapíše omluvenku do Omluvného listu. Forma distanční výuky souvisí s individuálními potřebami a možnostmi dítěte a jeho zákonných zástupců. Škola přizpůsobí distanční vzdělávání podmínkám dítěte. Rámcové informace k výuce v týdnu jsou zveřejňovány na webu školy, popř. online výukou. Jejich předání mezi školou a zákonnými zástupci probíhá na základě individuální dohody, nejčastěji elektronickým kontaktem.
Při neplnění distanční výuky proběhne individuální rozhovor s rodičem a jeho motivace.

 1. Zákonní zástupci mají povinnost řádně omlouvat nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti elektronicky, telefonicky nebo osobně. Po návratu dítěte do mateřské školy pak dítě omluvit písemně v omluvném listu s uvedením důvodů absence. V odůvodněných případech je ředitelka školy oprávněna od zákonných zástupců vyžadovat doložení nepřítomnosti dítěte odpovídajícím způsobem, např. potvrzením lékaře či jiným úředním dokladem.

 

 1. Uvolnění dítěte na maximálně 3 dny může zákonný zástupce písemně požádat třídní učitelku. Na dobu delší než 3 dny je uvolnění dítěte pouze v pravomoci ředitelky školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce /žádost je na webu mš/.  V odůvodněných případech lze povinné předškolní vzdělávání realizovat i jinou zákonnou formou:
 1. a)     individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky do mateřské školy podle ust. § 34b
 2. b)     vzdělávání v přípravné třídě základní školy či ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle ust. § 47 a 48a
 3. c)     vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které MŠMT povolilo plnění povinné školní docházky dle ust. § 38a

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným zákonným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinné předškolní vzdělávání. Toto oznámení musí být písemné a musí obsahovat jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte; období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno a důvody pro tento způsob vzdělávání.

 

5.1. INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Zvolí-li zákonný zástupce dítěte formu individuálního vzdělávání dítěte, platí následující ustanovení:

 1. Ředitelka školy doporučí zákonnému zástupci oblasti, v nichž se má dítě vzdělávat.
 2. Ředitelka školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte způsob ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech.
 3.  Ředitelka školy stanoví řádný termín ověření vždy na druhou polovinu listopadu a náhradní termín na první polovinu prosince. Přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen individuálně, nebo s nimi dohodnut.
 4.  Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Pokud tak neučiní, a to ani v náhradním termínu, ředitelka školy ukončí individuální vzdělávání ve správním řízení. Po ukončení individuálního vzdělávání z výše uvedeného důvodu nelze již dítě opětovně individuálně vzdělávat. Odvolání proti rozhodnutí ředitelky MŠ nemá odkladný účinek v průběhu školního roku lze zahájit individuální vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání doručeno ředitelce MŠ.
 5. Výdaje individuálního vzdělávání hradí zákonný zástupce s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost MŠ, do níž bylo dítě k předškolnímu vzdělávání přijato.

 

 1. VZDĚLÁVÁNÍ CIZINCŮ
 1. Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.
 2. Cizincům, kteří nejsou občany EU nebo jejich rodinným příslušníkům je zajištěn přístup k předškolnímu, základnímu, uměleckému, jazykovému a zájmovému vzdělávání za stejných podmínek jako ostatní občané ČR za podmínky, že na našem území mají oprávnění k pobytu nad 90 dnů, popř. zvláštní právní postavení cizince dle výčtu § 20 odst. 2 písm. d). Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, dále na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
 3. Cizinci ze třetích států mají na základě novely Školského zákona (zákon č. 343/2007Sb., kterou se mění přístup cizinců ke vzdělávání a školským službám přístupné předškolní vzdělávání za stejných podmínek jako občané ČR. Novela nabyla platnosti 1.1.2008.

 

 1. Podpora vzdělávání dětí cizinců

  S účinností od 1. září 2021 je nastaveno systémové řešení vzdělávání cizinců ve školách, a to vyhláškou č. 271/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

 • V případě počtu 4 a více dětí cizinců již není možné se jim v rámci vzdělávání ve třídě dostatečně individuálně věnovat a poskytovat jim dostatečnou jazykovou přípravu, a proto je třeba zřídit skupinu o velikosti 4 až 8 dětí cizinců. Jazyková příprava pro zajištění bude probíhat v rozsahu jedné hodiny týdně (rozdělena do dvou nebo více bloků).
  Děti v povinném předškolním vzdělávání, které jsou cizinci, budou do skupin pro jazykovou přípravu zařazovány automaticky, zákonní zástupci nemusí o zařazení žádat. Nejvyšší počet dětí ve skupině je osm, přičemž platí, že další skupinu je možné zřídit pouze tehdy, pokud jsou dosavadní skupiny naplněny na maximum.

Pokud má mateřská škola v rámci jednoho místa poskytovaného vzdělávání 1 až 3 děti cizince v povinném předškolním vzdělávání, bude jim poskytována individuální jazyková podpora v rámci vzdělávacích činností dle školního vzdělávacího programu.

 

 1. SYSTÉM PÉČE O DĚTI S PŘÍZNANÝMI PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI

Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení školského poradenského zařízení. (§ 16 odst. 4 školského zákona).
Učitel mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena
organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelkou školy a zákonným zástupcem.
Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě plánu pedagogické podpory škola vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Není-li tomu tak, doporučí škola zákonnému zástupci dítěte využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení. Do doby zahájení poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně na základě doporučení školského poradenského zařízení poskytuje škola podpůrná opatření prvního stupně na základě plánu pedagogické podpory. S plánem pedagogické podpory seznámí škola zákonného zástupce dítěte a další pedagogické pracovníky podílející se na provádění tohoto plánu. Plán obsahuje podpis osob, které s ním byly seznámeny. (§ 10, odst.1, 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)
Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu
pedagogické podpory) doporučí ředitel školy využití poradenské pomoci školského
poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích dítěte (§ 16 odst. 4 školského zákona a § 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. (§ 16 odst. 5školského zákona).
Pro účely poskytování poradenské pomoci školským poradenským zařízením zajistí škola bezodkladné předání plánu pedagogické podpory školskému poradenskému zařízení, pokud se dítě podle něho vzdělával (§ 11 vyhlášky odst. 1, 2 č. 27/2016 Sb.).
Ředitelka školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.

 

 1. ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
 2. Úplata za předškolní vzdělávání dětí je upravená vnitřní směrnicí.
 3. Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání je stanovena ředitelkou školy v souladu s ustanovením vyhlášky č.14/2005 ve znění pozdějších předpisů, a to vždy s platností pro jeden školní rok. Zveřejněna je nejpozději dva měsíce před začátkem příslušného školního roku na nástěnkách jednotlivých tříd a na webových stránkách školy.
 4. Úhrada stravného je podle pokynů vedoucí školní jídelny. Zákonní zástupci dodržují při úhradě stravného podmínky stanovené MŠ. Informace pro daný školní rok jsou přístupné na nástěnkách MŠ a webových stránkách školy.
 5. Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte je splatná do 25. dne v měsíci bezhotovostním převodem na příslušné bankovní účty školy, pod přiděleným variabilním symbolem. Výjimečně lze po dohodě s ředitelkou školy zaplatit v hotovosti (popř. s vedoucí ŠJ). Úhradu lze provést i na dobu delší než 1 měsíc.
 6. Bezúplatně jsou vzdělávány děti od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.
 7. Úleva úplaty za vzdělávání:
  Ředitelka školy může snížit nebo prominout úhradu úplaty za předškolní vzdělávánípouze v případech stanovených Školským zákonem na základě písemné žádosti a doložení příslušných potvrzení ÚP.

Úplatu za předškolní vzdělávání není možné snížit v případě, že dítě nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného měsíce.

Pokud dojde k uzavření MŠ vlivem nařízení zřizovatele, MZČR, či OHES hl.m. Prahy, stanoví ředitelka školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení více, než 5 dnů provozu, a to i v případě, že MŠ poskytuje vzdělávání distančním způsobem.

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte je pro zákonné zástupce povinná a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a může být důvodem k vyloučení dítěte z předškolního vzdělávání (Zákon č. 561/2004 Sb., § 35, odst.1d.).

 

 

 1. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY

 

9.1.  PROVOZ ŠKOLY

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu dětí od 6:30 do 17:00 hodin.

 

Provoz tříd v Mateřské škole Vejvanovského

Kopretiny                  7:00 – 16:30

Pampelišky               6:30 – 17:00

Slunečnice                7:30 – 16:30

Zvonky                      7:30 – 16:30

 

 1. Od 6:30 se děti scházejí ve třídě Pampelišky, od 7:00 ve třídě Kopretiny a od 7:30 ve svých třídách.
 2. Zákonný zástupce předává dítě učitelce osobně (tzn. prokazatelně verbálním způsobem), ve výjimečném případě jinému pedagogickému pracovníkovi školy a teprve potom rodič odchází z MŠ.
 3. Zákonní zástupci přivádějí děti do mateřské školy do 8:15, jinak výjimečně po dohodě s třídní učitelkou podle aktuální potřeby rodiče. (Všechny třídy se v 8:15 uzamykají).
 4. Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole nebo v případě onemocnění nebo úrazu, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte osobně, elektronicky přes aplikaci Lyfle nebo telefonicky do 8:00 – tel.: 272 916 080, mob. 604 634 938
 5. Vyzvedávání dětí po obědě od 12:15 do 12:45. S ohledem na odpočívající děti je zákaz odcházejících dětí navštěvovat zahradu. Odchod mimo stanovenou dobu je možný po předchozí domluvě.
 6. Vyzvedávání dětí odpoledne od 15:00 do 17:00. Rodiče jsou povinni opustit budovu školy do 17:00.
 1. Pozdní odchody jsou evidovány a důvody projednány.
 2. Příchod a odchod mimo stanovenou dobu je možný ve výjimečném případě po předchozí domluvě.
 1. Pokud není dítě vyzvednuto zákonným zástupcem či pověřenou osobou nejpozději do 17:00:
 • pokusí se učitelka kontaktovat zákonného zástupce či pověřenou osobu
 • informuje ředitelku školy
 • řídí se postupem doporučeným MŠMT
 1. (pozn. Učitelka si nemůže vzít dítě domů, ani ji nelze tuto povinnost uložit. Podle § 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v této době setrvává s dítětem na území mateřské školy, než dítě předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Dobu, po kterou učitelka s dítětem zůstává po skončení své pracovní doby, je nutno posuzovat jako nařízenou práci přes čas).
 1. Pokud je z provozních důvodů nutno zavřít odpoledne některou třídu, je informace
  o umístění dětí zveřejněna na dveřích rozdělené třídy, ve vitríně umístěné u vstupní branky a zaslána rodičům přes aplikaci Lyfle.
 2. Učitelka předává dítě pověřené osobě jen na základě vyplněného „Zmocnění“ vystaveného zákonným zástupcem dítěte, v odůvodněných případech může požadovat předložení kartičky dítěte viz bod 9.4
 3. Pokud jsou zákonní zástupci v soudní při o opatrování dítěte, je pro učitelku určující pravomocné rozhodnutí soudu.
 4. V měsících červenci a srpnu může ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem provoz omezit nebo přerušit, a to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí v tomto období, nedostatku pedagogického personálu apod. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.
 5. Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení zveřejní ředitelka na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co se o omezení nebo přerušení rozhodne.
 6. Provoz školy je po dohodě se zřizovatelem přerušen zpravidla také v období školních vánočních prázdnin.
 7. Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před termínem.
 8. V rámci nadstandardní činnosti školy nabízíme dětem několik zájmových kroužků v odpoledních hodinách. Platby jsou hrazeny na pololetí a zaplacenou stanovenou částku není možné vrátit.

 

 

9.2  REŽIM DNE

Uspořádání činností je rámcové s možností pružného přizpůsobení podmínkám a situacím v konkrétní třídě. Dodrženy musí být intervaly mezi jídly, pitný režim (může být upraveno v případě pořádání výletů, exkurzí, kulturních a sportovních akcí) a potřeba odpočinku. Od 1.9.2017 ředitelka školy stanovuje začátek povinného předškolního vzdělávání v časovém rozmezí od 8:15 do 12:15 hodin.

6:30 –  9:00        Scházení dětí, spontánní aktivity, individuální a skupinové aktivity, ranní kruh, ranní cvičení, hygiena

9:00 –  9:15       Svačina

9:15 – 10:00       Dopolední integrovaná činnost podle vzdělávacího programu

10:00 –12:00        Pobyt venku (důvodem pro zrušení jsou mráz pod -10°C, prudký déšť, vichřice, inverze)

12:00 – 12:30       Hygiena, oběd

12:30 – 13:00       Příprava na odpočinek, pohádka

13:00 – 14:30       Odpočinek, klidný program pro děti s kratší potřebou spánku

14:30 – 15:00       Tělovýchovná chvilka, hygiena, odpolední svačina

15:00 – 17:00       Odpolední herní činnost ve třídě nebo na zahradě, rozcházení dětí

 

9.3 OBLEČENÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zákonný zástupce zajistí, aby dítě mělo převlečení zvlášť do třídy a zvlášť na pobyt venku (i v letních měsících).

Do třídy má dítě čisté, pohodlné a důstojné oblečení (bez zipů a řady knoflíků). Není vhodné chodit pouze v punčocháčích.

Na divadelní představení i ve školce vhodné oblečení (ne tepláky).

Na pobyt venku (vycházku nebo na zahradu) sportovní oblečení přizpůsobené ročnímu období a počasí (rukavice, kloboučky, čepice, …).

Bačkory na přezutí s pevnou patou (ne pantofle, cvičky a obutí crocs).

Pyžamo – každý týden se nosí vyprat.

 1. Všechny věci musí být podepsané a uložené na určeném místě.
 2. Do třídy se děti vždy převlékají.

Do šatny do tašky uložit náhradní oblečení, včetně spodního prádla, popř. pláštěnku.

 

9.4    STRAVOVÁNÍ DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 1. Při přípravě jídel se školní jídelna řídí příslušnými právními předpisy a platnými výživovými normami a zásadami správné výživy.
 2. Dítě má právo denně odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Pokud dítě odchází domů po obědě dostane odpolední svačinu s sebou. Školní jídelna z hygienických důvodů neodpovídá za stravu, kterou si dítě odnáší ze školky domů.
 3. Školní jídelna zajišťuje pitný režim v průběhu celého dne, děti mají možnost napít se v průběhu celého pobytu v MŠ v samoobslužném režimu podle vlastních potřeb. Pitný režim je zajištěn i při pobytu na zahradě mateřské školy.

 

9.5    OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI

 1. Nepřítomnost dítěte je třeba bez zbytečného odkladu osobně, telefonicky nebo elektronicky přes aplikaci Lyfle omluvit s uvedením důvodu nepřítomnosti. Pro omluvu lze využít telefon do MŠ a na mobil MŠ. /viz čl.8/1 odstavec 5/
 2. Je-li dítě omluveno do 8:00 hodin, je mu automaticky odhlášeno stravné. V opačném případě cena stravného nemůže být odečtena.
 3. Dítě může být na přání zákonných zástupců po dohodě s ředitelkou školy písemně předem omluveno na libovolně dlouhou dobu, jeho nepřítomnost však nemá vliv na povinnost platby úplaty za předškolní vzdělávání.
 4. Omlouvání a uvolňování dětí s povinným předškolním vzděláváním se řídí pravidly, uvedenými v příslušné kapitole tohoto školního řádu.
 5. V odůvodněných případech je ředitelka školy oprávněna od zákonných zástupců vyžadovat doložení nepřítomnosti dítěte odpovídajícím způsobem, např. potvrzením lékaře nejpozději do tří dnů ode dne výzvy.

 

9.6  ZDRAVOTNÍ STAV DÍTĚTE

 1. Do mateřské školy chodí děti pouze zdravé.
 2. Při nástupu dítěte do mateřské školy rodiče svým podpisem potvrdí Prohlášení o bezinfekčnosti.
 3. Vyskytne-li se u dítěte nebo v rodině infekční onemocnění (neštovice, žloutenka, mononukleóza …) nebo vši, zákonný zástupce tuto skutečnost neprodleně oznámí mateřské škole a vyléčení dítěte doloží potvrzením od lékaře.
 4. Zákonní zástupci jsou povinni informovat učitelku o všech skutečnostech týkajících se zdravotního stavu dítěte (ranní nevolnost, mdloby, apod.)
 5. Je nepřípustné, aby rodiče vyžadovali podávání jakýchkoliv léků (včetně vitamínových produktů) svým dětem učitelkami. Nemají k tomuto úkonu odbornou způsobilost. Ve výjimečném případě se případy řeší individuálně v součinnosti s ošetřujícím lékařem a ředitelkou školy, a to písemnou formou.
 6. Při příznacích onemocnění dítěte (bolesti, horečka, kašel, zvracení, infekční rýma) nebo výskytu vší jsou zákonní zástupci telefonicky informováni a vyzváni k vyzvednutí svého dítěte z mateřské školy, kteří tak bezodkladně učiní. Dohled nad dítětem zajistí učitelka, nebo jiný zaměstnanec školy, který byl o výkonu dohledu řádně poučen.
 7. V případě školního úrazu je učitelka i každý zaměstnanec školy povinen zajistit dítěti prvotní ošetření a bezodkladně informovat zákonného zástupce a ředitelku školy. V případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení.
 8. O úrazu dítěte jsou zákonní zástupci dítěte informováni bezodkladně, informaci následně stvrzují svým podpisem na zápis o úrazu. Učitelka je zodpovědná i za informování ředitelky školy a pořízení zápisu do Knihy úrazů do 24 hodin po události.
 1. V případě, že se dítě v době pobytu v mateřské škole znečistí (moč, stolice, zvracení…), jsou zaměstnankyně školy oprávněny je v nezbytné míře a s respektem k jeho pocitům omýt či osprchovat, včetně intimních oblastí. Znečištěné prádlo předají k vyčištění zákonnému zástupci při předávání dítěte.
 1. Dle novely zákona č.372/2011 Sb. na základě indikace praktického lékaře pro děti a dorost umožňuje škola poskytovat poskytovatelům domácí péče zdravotní služby dětem, které samy nedokáží provést zdravotní výkon ( např. aplikace inzulinu, výměnu stoických pomůcek ) – po dohodě s ředitelkou školy za předem určených podmínek.
 2. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění (rýma, kašel teplota atd.), ale věnuje těmto příznakům pozornost.
 3. Škola má povinnost předcházet šíření infekčních chorob. Tuto povinnost naplňuje podle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tím, že je povinna zajistit oddělení dítěte, které vykazuje příznaky infekčního onemocnění, od ostatních dětí do místnosti tomu určené a zajistí pro něj dohled pracovníkem školy.
 4. Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení ve třídě i venku, dbají na dodržování pitného režimu a dobu pobytu venku přizpůsobují klimatickým podmínkám

 

 1. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A PREVENCE PŘED PATOLOGICKÝMI JEVY
 1. Z důvodu ochrany dětí i zaměstnanců před vniknutím neoprávněných osob do MŠ se vchody do budovy přes den zamykají v době od 8:15 do 12:15 a od 12:45 do 15:00 hod. Vchod přes vestibul do MŠ je trvale uzamčený. Vstup do areálu školy je možný pouze brankou do školní zahrady.
 2. Zákonní zástupci v době určené pro příchod a odchod dětí využijí elektronického vrátného. Do budovy nevpouští jiné osoby, každá příchozí osoba se ohlašuje samostatně.
 3. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově.
 4. Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu výchovné práce s dětmi p. učitelky, a to od převzetí dětí od zákonného zástupce až do doby předání zákonným zástupcům nebo jimi pověřené osobě, na základě písemného pověření – Zmocnění. Předat dítě pověřené osobě po ústní nebo telefonické žádosti není možné.

Zákonní zástupci a osoby uvedené ve „Zmocnění“ jsou povinni při vyzvedávání dítěte na vyžádání předložit přítomnému pedagogovi průkazku dítěte. Průkazka je platná s fotografií dítěte, jménem dítěte a razítkem mateřské školy. Vyzvednutí dítěte osobou uvedenou ve Zmocnění, sdělí zákonní zástupci předem – při ranním předávání dítěte paní učitelce.

 1. Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po jeho převlečení v šatně učitelce přímo ve třídě, není přípustné nechat dítě v šatně samotné a předpokládat, že do třídy dojde samo. V tom případě by mateřská škola nenesla odpovědnost za bezpečí dítěte.
 2. Pokud se jedná o nezletilou osobu, je nutné sepsat dohodu, ve které zákonný zástupce bere na sebe odpovědnost za dítě od doby, kdy si jej nezletilý vyzvedne.
 3. Pokud si zákonný zástupce ani jím pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, učitelka setrvá s dítětem v mateřské škole, informuje telefonicky ředitelku školy a zároveň se pokusí pověřené osoby kontaktovat telefonicky. Nepodaří-li se zákonné zástupce ani pověřené osoby kontaktovat, požádá o zajištění neodkladné péče o dítě ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění, orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), případně se obrátí na Policii ČR. Úhradu nákladů spojených se zajištěním péče o dítě v tomto mimořádném případě, bude škola vyžadovat od zákonných zástupců dítěte.
 4. Učitelka nesmí opustit s dítětem prostory školy a dítě předat v místě jeho bydliště nebo jiné osobě než zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Nepřípustné je i zajištění péče o dítě v bydlišti učitelky.
 5. V případě, že má učitelka podezření, že je zákonný zástupce pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, oznámí tuto skutečnost na Městskou policii a Odboru soc. právní ochrany.
 6. Všechny děti jsou pojištěny proti úrazům, škodám na věcech v době pobytu dítěte v mateřské škole a při akcích školy u pojišťovny Kooperativa.
 7. Do mateřské školy se nedoporučuje dávat dětem cenné věci a hračky. Děti si mohou v době adaptace přinést „mazlíčka“ na spaní nebo malou hračku ke hře. Za poškození či ztrátu nenese MŠ odpovědnost.
 8. Zákonní zástupci zodpovídají za to, že jejich děti nenosí do MŠ peníze, předměty a hračky, léky, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz, propagovat násilí, kouření, alkoholismus nebo ohrožovat mravní výchovu ostatních dětí.
 9. Pobyt dětí na zahradě v době provozu školy je možný jen pod dohledem učitelky. Po vyzvednutí dítěte zákonným zástupcem, z důvodu zajištění bezpečnosti jeho i ostatních dětí, již dítě nebude používat žádné vybavení a zařízení školy (ani školní zahrady) a zákonný zástupce s dítětem areál mateřské školy neprodleně opustí.
 10. Při odpoledním pobytu na zahradě, mají děti potřebné věci s sebou v tašce. Z bezpečnostních důvodů není možný přístup do budovy MŠ.
 11. Do všech prostor MŠ je zakázáno vodit a nosit psy nebo je uvazovat u plotu mateřské školy.
 12. V areálu MŠ je zakázáno rodičům jezdit na kole, koloběžce, elektrokoloběžce,… Elektrokoloběžky je v areálu školy zakázáno z bezpečnostních důvodů parkovat.
 13. Osoby, které vedou dítě do MŠ, z MŠ jsou povinni zajistit branku bezpečnostní záklapkou.
 14. Z bezpečnostních a hygienických důvodů není dovoleno do šatny tříd ukládat kola a koloběžky, sáňky a vjíždět s kočárky. Kola a koloběžky lze ukládat pouze na místa k tomu určená (stojany).
 15. V celém objektu MŠ je přísný zákaz kouření.
 16. V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí učitelky mateřské školy monitoring vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi v jejich počátcích. Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací
  působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.
 17. K zajištění bezpečnosti ve třídě nebo na zahradě mateřské školy připadá na jednu učitelku nejvýše 25 dětí, při pobytu mimo objekt mateřské školy 20 dětí
 18. Ředitelka mateřské školy je povinna zabezpečit dohled nad dětmi při školních i mimoškolních akcích. Z důvodu bezpečnosti je nutné, aby rodiče dle pokynů pedagoga, s ohledem na charakter akce, vybavili své dítě vhodným oblečením a vhodnou obuví.
 19. Při pobytu v prostředí náročném na bezpečnost dětí určí ředitelka dalšího pedagogického pracovníka, aby zajistila bezpečnost dětí. Při přesunech dětí mimo prostory mateřské školy se pedagog řídí pravidly silničního provozu.
 20. Další podrobnosti o zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví dětí v MŠ upravuje vnitřní směrnice ředitelky školy.
 21.   GDPR – Ochrana osobnosti ve škole (učitel, dítě)
 22.  Podle metodických pokynů MŠMT je součástí ŠVP  MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM, který je zaměřený zejména na výchovu dětí ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností a i k prevenci sociálně patologických jevů. Úkoly jsou zařazovány učitelkami do TVP.

▪ Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku,

▪ Právo zákonných zástupců dětí na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí směrnicí ředitele školy k ochraně osobních údajů,

▪ zpracování osobních údajů dětí za účelem propagace školy (webové stránky, propagační materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců dětí.

 

 1. PODROBNOSTI K VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ DĚTÍ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY

11.1     PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ

11.1.1  PRÁVA DĚTÍ

 1. Při vzdělávání má dítě všechna práva zaručená Listinou lidských práv a svobod a Úmluvou o právech dítěte.
 2. Na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu zaručujícím optimální rozvoj jeho schopností a celé jeho osobnosti.
 3. Na zajištění fyzicky i psychicky bezpečného prostředí po celou dobu pobytu v mateřské škole.
 4. Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace, násilí, zneužívání, zanedbávání výchovy a před vlivem sociálně patologických jevů.
 5. Na ochranu před prací, která ohrožuje jeho vývoj a zdraví.
 6. Kdykoliv se napít, odejít na toaletu.
 7. Kdykoliv požádat o pomoc.
 8. Na poskytování ochrany společností, na projevování lásky, na emociálně kladné prostředí.
 9. Užívat vlastní kulturu, jazyk i náboženství.
 10. Na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně.
 11.  Na individuálně přizpůsobený adaptační program při nástupu do mateřské školy (po dohodě s ředitelkou školy).
 12. Na poskytnutí všech podpůrných opatření, která potřebuje.
 13. Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované dítě, vytvoří ředitelka mateřské školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.

 

11.1.2  POVINNOSTI DĚTÍ

 1. Děti jsou povinny řídit se pokyny pedagogů a dospělých z hlediska bezpečného chování dětí v MŠ.
 2. Ke všem dospělým se chovat slušně, umět pozdravit, požádat a poděkovat.
 3. Neubližovat ostatním kamarádům.
 4. Neničit majetek školy a ostatních dětí.

 

11.2.  PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

 

11.2.1  PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

 1. Zákonní zástupci mají svobodný přístup k informacím, týkající se průběhu a výsledků předškolního vzdělávání svých dětí.
 2. Zákonní zástupci mohou kdykoli hovořit s učitelkou na třídě, je-li zajištěna bezpečnost dětí. Delší rozhovor s učitelkou si mohou dohodnout v době, kdy není u dětí.
 3. Zákonní zástupci mají právo na diskrétnost informací, týkajících se jejich osobního
  a rodinného života.
 4. Zákonní zástupci si mohou domluvit osobní jednání s ředitelkou mateřské školy.
 5. Zákonní zástupci mají právo se vyjadřovat k podstatným záležitostem týkajících se vzdělávání dětí, přispívat svými náměty k obohacení vzdělávacího programu školy.

 

 

11.2.2  POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

 1. Zákonný zástupce má povinnost respektovat Školní řád MŠ a vnitřní předpisy školy.
 2. Rodičovská odpovědnost náleží rodičům i při pobytu dítěte v mateřské škole.
 3. Zákonný zástupce má povinnost přihlásit dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.
 4. Zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, při příchodu bylo vhodně a čistě upravené.
 5. Pokud jeví dítě zřejmé známky nemoci je povinností zákonného zástupce nedávat dítě v tomto stavu do MŠ.
 6. Na vyzvání ředitelky mateřské školy nebo pedagoga ze třídy, do které dochází dítě, se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.
 7. Informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží dítěte nebo jiných závažných skutečností, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte. U dětí se specifickými zdravotními problémy (alergie, astma, …) je nezbytně nutné, aby zákonný zástupce předal škole písemnou zprávu od lékaře s pokyny, jak má pedagog postupovat v zájmu zdraví dítěte.
 8. Řádně a včas dítě v případě jeho nepřítomnosti omluvit a uvést, popř. doložit důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem. Zákonný zástupce je povinen v případě infekčního onemocnění dítěte, včetně vší, oznámit bezodkladně tuto skutečnost škole.
 9. Oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle §28 odst. 2 a 3 a Školského zákona
  č. 561/2004 Sb., další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnosti dítěte a změny v těchto údajích do tří dnů (např. údaje pro vedení matriky).
 10. Zákonný zástupce má povinnost vybavit dítě vhodným oblečením a obuví, které umožňuje bezpečný a volný pohyb při všech činnostech v mateřské škole.
 11. Ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné.
 12. Nevstupovat do mateřské školy pod vlivem omamných a návykových látek.
 13. Povinnost dodržovat při vzájemném kontaktu se zaměstnanci mateřské školy, jinými dětmi a jejich zákonnými zástupci pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.

 

11.3  PRÁVA A  POVINNOSTI PEDAGOGŮ

11.3.1  PRÁVA PEDAGOGA

 1. Pedagog rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění výchovných a vzdělávacích cílů školy.
 2. Pedagog má právo z hlediska následné zodpovědnosti za dítě individuálně posoudit, zda je dítě vzhledem ke zdravotnímu stavu schopné pobytu v MŠ a může vyžadovat lékařské potvrzení o zdravotním stavu dítěte.
 3. Pedagog má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů.

 

 

11.3.2    POVINNOSTI PEDAGOGA

 1. Pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte.
 2. Pedagog je povinen odpovídat rodičům na jejich připomínky a dotazy vhodným způsobem.
 3. Pedagog je povinen zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích dětí, zákonných zástupců i ostatních zaměstnanců.
 4. Dodržovat předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví.
 5. Chránit majetek mateřské školy, řádně s ním zacházet a hospodařit.
 6. Informovat v dostatečném předstihu zákonné zástupce o dění ve třídě, programu, pořádání školních i mimoškolních akcí.
 7. Domluvit si s rodiči konzultaci buď na jejich žádost, nebo v případě potřeby řešení vzdělávání dítěte.
 8. Odpovídat rodičům na jejich dotazy a připomínky vhodným způsobem.
 9. Eliminovat vznik krizových situací v pedagogickém týmu, podporovat vzájemnou důvěru, toleranci, zdvořilost a solidaritu.
 10. Nepřijatelné je agresivní chování vůči dětem, kolegům i zákonným zástupcům
 11. Nepřijatelné je děti nutit do jídla a ke spánku.
 12. Dodržovat předpisy bezpečnosti práce ( BOZP a PO) a ochrany zdraví.

 

 

 1. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRANY DĚTÍ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy. Pokud bude majetek školy poškozen, bude celá záležitost projednána s rodiči a dohodnut postup náhrady škody.

Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

 

 1. ZÁVAZNOST ŠKOLNÍHO ŘÁDU

Seznámení se Školním řádem a jeho dodržování je závazné pro všechny zaměstnance školy, zákonné zástupce dětí a ostatní osoby navštěvující MŠ.

Zaměstnanci byli se školním seznámeni.

Seznámení rodičů s vydáním školního řádu a současně vyvěšením v šatnách tříd a umístěním na webové stránky mateřské školy. Rodiče seznámení se školním řádem stvrdili svým podpisem.

S příslušnými částmi školního řádu byly seznámeny děti vhodnou formou odpovídající jejich věku.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Tento školní řád nahrazuje školní řád vydaný 1.9.2021

Tento školní řád je účinný od 1.9.2023

 

V Praze, dne 1.9.2023

 

Bc. Dita Balcarová
ředitelka školy

Dodatek  č.1

Platnost od 1.1.2024

 

8.2.   změna

„Výši úplaty za poskytování předškolního vzdělávání určuje zřizovatel“

11.3.1.1.

Ruší se :

„Pedagog rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění výchovných a vzdělávacích cílů školy“

 

Bc.Dita Balcarová
ředitelka školy