Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání dítěte

MŠ Vejvanovského 1610, 149 00  Praha 4

 Na základě zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, vydávám tuto směrnici.

1/   Úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole, (dále jen úplatu), stanoví ředitelka MŠ při přijetí dítěte do MŠ k 1. 9. příslušného kalendářního roku.

Výši základní částky stanoví ředitelka tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce podle odst.2,
§ 6 vyhlášky č.14/2005 o předškolním vzdělávání.

2/   Základní částka se pro období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku pro všechny děti v příslušné MŠ stanoví ve stejné výši. Úplatu tvoří základní částka upravená
v příslušném kalendářním měsíci o případné snížení úplaty.

3/   Vzdělávání v posledním ročníku MŠ, tzn. dítě, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovrší nejvýše 6 let věku, se poskytuje bezúplatně podle
§ 123, z.561/2004.

4/   V případě přerušení provozu MŠ v době hlavních prázdnin, popř. pokud se škola uzavře na víc jak 5 dní v měsíci, se úplata poměrně sníží.

5/   Úplata je splatná do 25. dne předešlého kalendářního měsíce, pokud se ředitelka MŠ se zákonným zástupcem dítěte nedohodnou písemně jinak.

6/   Výše úplaty se pro období od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024 stanovuje dle odstavce 2 ve výši 1285,- Kč měsíčně.

8/  Závěrečná ustanovení:

Tímto se ruší  směrnice z  1. 9. 2022.

Tato směrnice vstupuje v platnost  1. 9. 2023.

 

V Praze dne 5. 5. 2023                                                          Bc. Dita Balcarová, ředitelka MŠ